História školy

2023

 • Akadémia – 55. výročie založenia ZŠ Nevädzová 2 v Bratislave
 • Realizácia projektu – „Od Tereziánskej doby....“
 • Projekt – rovesnícke vzdelávanie – Vedecký deň
 • Medzinárodný projekt na podporu programovania – CODEWEEK
 • Projekt Goethe Tag – spoznávame tradície nemecky hovoriacich krajín

2022

 • Zapojenie do projektu Týždeň mobility
 • Jazykovo – plavecký tábor
 • Európsky deň jazykov
 • Realizácia projektu „Vodné dielo Gabčíkovo
 • Svetový deň zvierat
 • Realizácia súťaže – English Star
 • Projekt – rovesnícke vzdelávanie – Vedecký deň
 • Medzinárodný projekt na podporu programovania – CODEWEEK
 • Projekt – Programujeme s MicroBitom
 • Projekt Goethe Tag – spoznávame tradície nemecky hovoriacich krajín

2021

 • Zapojenie do projektu:
 • Jazykovo – plavecký tábor
 • Realizácia projektu - Deň Vody
 • Sadenie rastlín – ANJ
 • Pancake Day – projekt pre mladých kuchárov na hod. anglického jazyka
 • Nevädza Days – projekt na spoznávanie tradícií a zvyklostí anglofónnych krajín
 • Realizácia súťaže – English Star
 • Lezecký kurz
 • Realizácia projektu – „Spočítajme našu zeleň“
 • Ekovýchovné programy firmy Henkel
 • Environmentálne programy v spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie Daphné
 • Vzdelávací program na rozvíjanie finančnej gramotnosti so školiteľkou poisťovne Amslico Ing. Ševčíkovou
 • Návštevy a spolupráca s Knižnicou Ružinov, aktivity a výtvarno-dramatické lekcie so Strediskom environmentálnej výchovy pri MČ Bratislava-Ružinov inscenované čítanie s kulturologičkou Mgr. Sadílekovou,
 • Beseda so spisovateľom Romanom Bratom vo 4. roč., beseda so spisovateľkou Danou Hlavatou v 1. roč., beseda so spisovateľkou A. Žigovou
 • Tematický deň k EDJ
 • Testovanie telesnej zdatnosti žiakov 1. ročníka
 • Junior Top liga v malom futbale – Majstri Bratislavy
 • Tvorivé popoludnie s rodičmi – HoreNos, DoluNos – zavítal k nám Svetlonos
 • Aktivity v spolupráci s CPPPaP
 • Tvorivé výtvarné dielne v spolupráci s firmou Grey Parafina
 • Spolupráca s tvorivými dielňami ÚĽUV
 • Výchovný koncert
 • Realizácia výučbového projektu „Mladí medici v škole“,
 • Zapojenie do projektu organizovaného 2. stupňom Ako cestovali pastelky do Gambie
 • Zapojenie žiakov do programu Dobré ovocie
 • Zapojenie žiakov programu Zippyho kamaráti (Zippy’s Friends), zameraného na starostlivosť o duševné zdravie, zvládanie záťaže a stresu u detí a mládeže, realizovaného od r. 2013 pod záštitou
 • Ligy za duševné zdravie, prostredníctvom programu Kamaráti Jabĺčka a zapojenie žiakov do programu Rozvoj EQ
 • Zapájanie žiakov do aktivít v rámci projektu „Škola priateľská deťom“,
 • Medzinárodný projekt na podporu programovania – CODEWEEK
 • Projekt – Programujeme s MicroBitom
 • Projekt Goethe Tag – spoznávame tradície nemecky hovoriacich krajín

2020

 • Spolupráca s Domovom dôchodcov na Pivonkovej ulici
 • Projekt – Hmyzí hotel a bylinková záhrada
 • Jazykovo – plavecký tábor
 • Deň Vody
 • Európsky deň jazykov
 • Projekt – Tradície našich predkov
 • Projekt – Po stopách rímskej légie – Petronell Carnuntum Realizácia celoročného projektu
 • Putujeme s vodnou kvapkou
 • Medzinárodný projekt na podporu programovania - CODEWEEK
 • Zapojenie sa do 12. ročníka česko-slovenského projektu Záložka spája školy: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní
 • Realizácia tematického dňa V krajine rozprávok a tematického dňa Ľ. Podjavorinská deťom, čitateľských aktivít v knižnici na Bachovej ul.
 • Zapojenie žiakov do tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov
 • Realizácia Hodiny codu vo vybraných triedach
 • Environmentálne programy v spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie Daphné
 • Realizovanie Týždňa zdravej výživy, Realizovanie Jabĺčková štafeta
 • Realizovanie aktivít a výtvarno-dramatických lekcií so Strediskom environmentálnej výchovy pri MČ Bratislava-Ružinov pod vedením Mgr. Sadílekovej
 • Zapojenie sa do prírodovedného projektu GLOBE, do projektu Spolu múdrejší
 • Zapojenie žiakov do projektu Sadíme jahody – sadenice od spoločnosti Boni Fructi s.r.o, Dobrý ježko
 • Realizovanie programov Zippyho kamaráti, Kamaráti Jabĺčka
 • Testovanie pohybových aktivít žiakov 1. a 3. ročníka s cieľom odporučiť rodičom druh športu, na ktorý má žiak vrodené predpoklady
 • Zorganizovanie netradičnej športovej olympiády
 • Zdravý chrbátik – žiaci 1. ročníka, 4. A, B, D
 • Tréneri v škole – žiaci 2. ročníka
 • Futbalový turnaj žiakov 2. – 4. ročníka
 • Netradičná olympiáda
 • Teoretická príprava na účelové cvičenie a didaktické hry v rámci ochrany života a zdravia
 • Škola v prírode pre 3. a 4. ročník
 • Tvorivé výtvarné dielne v spolupráci s firmou Grey Parafina
 • Spolupráca s ŠKD pri vítaní prvákov, pri realizácii podujatia „Pasovanie prvákov
 • Vychádzky, exkurzie, návštevy divadelných predstavení, baletu, návšteva múzeí realizovali školské výlety

2019

 • Zapojenie do projektu Bavme deti športom
 • Zapojenie do projektu Športom za duševné zdravie
 • Spolupráca s Domovom dôchodcov na Sklenárovej ulici
 • Európsky deň jazykov
 • Návšteva zámkov v Rakúsku
 • Jazykovo – plavecký tábor
 • Projektový deň - Deň Vody
 • Projektový deň - Deň Zem
 • Medzinárodný projekt na podporu programovania - CODEWEEK
 • Medzinárodná spolupráca a pomoc v ďalekej Gambii - projekt „Ako putovali ceruzky do Gambie“
 • Ekovýchovné programy firmy Henkel
 • Environmentálne programy v spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie Daphné
 • Vzdelávací program na rozvíjanie finančnej gramotnosti so školiteľkou poisťovne Amslico Ing. Ševčíkovou
 • Návštevy a spolupráca s Knižnicou Ružinov, aktivity a výtvarno-dramatické lekcie so Strediskom environmentálnej výchovy pri MČ Bratislava-Ružinov inscenované čítanie s kulturologičkou Mgr. Sadílekovou,
 • Beseda so spisovateľom Romanom Bratom vo 4. roč., beseda so spisovateľkou Danou Hlavatou v 1. roč., beseda so spisovateľkou A. Žigovou
 • Tematický deň k EDJ
 • Testovanie telesnej zdatnosti žiakov 1. ročníka
 • Junior Top liga v malom futbale – Majstri Bratislavy
 • Tvorivé popoludnie s rodičmi – HoreNos, DoluNos – zavítal k nám Svetlonos
 • Aktivity v spolupráci s CPPPaP
 • Tvorivé výtvarné dielne v spolupráci s firmou Grey Parafina
 • Spolupráca s tvorivými dielňami ÚĽUV
 • Výchovný koncert
 • Realizácia výučbového projektu „Mladí medici v škole“,
 • Zapojenie do projektu organizovaného 2. stupňom Ako cestovali pastelky do Gambie
 • Zapojenie žiakov do programu Dobré ovocie
 • Zapojenie žiakov programu Zippyho kamaráti (Zippy’s Friends), zameraného na starostlivosť o duševné zdravie, zvládanie záťaže a stresu u detí a mládeže, realizovaného od r. 2013 pod záštitou
 • Ligy za duševné zdravie, prostredníctvom programu Kamaráti Jabĺčka a zapojenie žiakov do programu Rozvoj EQ
 • Zapájanie žiakov do aktivít v rámci projektu „Škola priateľská deťom“,

2018

 • Akadémia – 50. výročie založenia ZŠ Nevädzová 2 v Bratislave
 • Rekonštrukčné práce v budove školy
 • Zapojenie do projektu Dunaj
 • Modernizácia vybavenia tried
 • Zapojenie do projektu Integrácia
 • Realizácia projektu Dunaj
 • Projekt – Po stopách rímskej légie – Petronell Carnuntum
 • Projekt Goethe Tag – spoznávame tradície nemecky hovoriacich krajín

2017

 • Zapojenie do projektu Vedomostné ostrovy
 • Modernizácia vstupných priestorov školy – umiestnenie skriniek
 • Vznik internetových časopisov v anglickom a nemeckom jazyku
 • Založenie záhrady, ktorá učí
 • 1. ročník jazykovo-pohybového dopoludnia o pohár Fit-Cup

2016

 • Zavádzanie metódy CLIL od 1. ročník
 • Osadenie externých pingpongových stolov
 • Rekonštrukcia strechy
 • Rekonštrukčné práce v budove školy
 • Zapojenie do projektu Škola priateľská k deťom
 • Získanie certifikátu a vlajky Zelená škola
 • Modernizácia vybavenia tried

2015

 • Revitalizácia átria
 • Rekonštrukcia šatní pri telocvični
 • Zavádzanie inovovaného školského vzdelávacieho programu
 • Zapojenie do projektu Zippyho kamaráti
 •  Modernizácia vybavenia tried
 • Bezdrôtové pripojenie školy na internet

 2014

 • Zmena vo vedení školy vo funkcii riaditeľa
 • Zapojenie do projektu Zelená škola
 • Obnovenie činnosti žiackeho parlamentu
 • Rekonštrukcia sociálnych zariadení v hlavnej budove
 • Výmena kanalizácie a vodoinštalačné práce

2013

 • Na základe rozhodnutia národnej  poroty iniciatívy Európskej komisie pre inovačné jazykové projekty sme získali certifikát „Európska značka pre jazyky 2013“
 • Pokračovanie v implementácii projektových aktivít formou jazykovo-     plaveckého tábora
 •  Revitalizácia športového areálu
 •  Rekonštrukcia elektroinštaláci
 •  Úprava a odhlučnenie 2 učební na výuku cudzích ja

2012

 •  Implementácia projektových aktivít do vyučovacieho procesu v spolupráci so zahraničnými lektormi                                                                                  

2011

 • Ukončenie projektu „Učme sa kvalitne, učme sa zaujímavo, učme sa moderne“         
 • Vytvorenie novej multimediálne učebne
 • Vytvorenie nového chemicko-fyzikálneho laboratória

2010

 • Realizácia projektu „Učme sa kvalitne, učme sa zaujímavo, učme sa moderne“
 • Dokončená rekonštrukcia školy – výmena okien, zateplenie, oprava strechy, telocvične

2009

 •  Schválenie projektu „Učme sa kvalitne, učme sa zaujímavo, učme sa moderne!“ v rámci Operačného programu VZDELÁVANIE  /Európska únia – štrukturálne fondy/
 •   V auguste začala rekonštrukcia budovy školy

2008

 • Slávnostná akadémia v DK Ružinov pri príležitosti   40. výročia založenia školy
 •  Spustenie novej webovej stránky 

2007

 • Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti žiakov zavedenie kamerového systému
 • Dovybavenie počítačovej učebne s počtom počítačov 26

2006

 • Sprevádzkovanie multimediálnej učebne vybavenej najmodernejšou didaktickou technikou
 • Preradenie školskej jedálne do siete súkromných školských jedálni

2005 

 • Rozšírené vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka

2000

 • Nadviazanie spolupráce s Ružinovským športovým klubom so zámerom dobudovania a sprevádzkovania areálu netradičných športov pre žiakov školy a obyvateľov Ružinova.

1997

 • Sprevádzkovanie školského športového areálu a centra netradičných športov.
 • Účasť žiakov na detskej tlačovej konferencii v kancelárií prezidenta Slovenskej republiky.

1994

 •   Pracovná, športová a vzdelávacia spolupráca s viedenskou školou Schulverein Institut Sta. Chritiana spojená s výmenným pobytom detí v rodinách.

1993

 • Nadviazanie pracovných kontaktov s britskými školami v Bristole prostredníctvom medzinárodného projektu "Avonské vzdelanie pre Európu"
 •  Propagácia využitia stavebnice Lego DACTA - montáž pirátskej lode zo 700 000 farebných dielcov stavebnice

1.1.1993

 • Škola sa stáva právnym subjektom

1992

 • Organizácia celomestského kola v stavbe modelov zo stavebníc Lego DACTA

1991-1992

 • Experimentálne overovanie využitia učebnej pomôcky stavebnice Lego DACTA

1.9.1991

 • Otvorenie tried s rozšíreným vyučovaním anglického a nemeckého jazyka

1.9.1980

 • Zrušenie susednej ZDŠ a jej pričlenenie k našej škole

1.9.1974

 • Triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov

1.9.1968

 • Založenie školy. Profilácia - triedy s rozšíreným vyučovaním francúzskeho jazyka

Najbližšie aktivity

 • Nenašli sa žiadne záznamy
Zobraziť viac

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.