Stanovy Rodičovského združenia NEVÄDZA

Stanovy občianskeho združenia

(fotokópia originálu)

 

Článok 1

Názov:    Rodičovské združenie Nevädza

Sídlo:     ZŠ Nevädzová 2, 821 01 Bratislava

Postavenie rodičovského združenia

1.      Rodičovské združenie Nevädza (ďalej aj RZ) je dobrovoľné občianske združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov Základnej školy Nevädzová 2, 82101 Bratislava.

2.      RZ je právnickou osobou, ktorá vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva.

3.      RZ je zriadené na dobu neurčitú.

Článok 2

Ciele činnosti rodičovského združenia

1.      RZ spolupracuje s vedením školy a jej pedagogickými pracovníkmi pri výchove a vzdelávaní žiakov školy v súlade s pedagogickou teóriou, pri zachovaní práv detí v zmysle Deklarácie práv dieťaťa medzinárodnej organizácie UNESCO s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti, pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov detí.

2.      RZ sa podieľa na organizovaní záujmovej činnosti školy, zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí pre deti, na organizovaní domácich a zahraničných stykov školy, na organizovaní mimoškolskej telesnej výchovy a športových aktivít, školských výletov, exkurzií, lyžiarskych zájazdov, škôl v prírode a pod.

3.      RZ odmeňuje vynikajúcich žiakov a tých, ktorí dosiahli vynikajúce umiestnenie v súťažiach a boli aktívni na podujatiach školy.

4.      RZ aktívne podnecuje uplatňovanie nových prvkov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, foriem a metód vyučovania, v rámci svojich možností zlepšuje technické vybavenie školy a využívanie audiovizuálnej a výpočtovej techniky.

5.      RZ sa zúčastňuje na riešení výchovných problémov a na ochrane žiakov pred škodlivými vplyvmi, stresmi, negatívnymi metódami vo výchove, nadmerným zaťažením žiakov, na ochrane ich zdravia, podporuje ich zdravý telesný a psychický vývin, spolurozhoduje pri zabezpečovaní racionálneho stravovania detí, ochrany životného prostredia a zlepšenia podmienok pobytu žiakov v školských zariadeniach.

6.      Úlohou RZ je zhromažďovať a riešiť názory a námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí v škole a v školskom zariadení.

7.      RZ zabezpečuje účasť svojich zástupcov v Rade školy. Problémy presahujúce rámec školy rieši s orgánmi štátnej správy a samosprávy, prípadne s MŠ SR.

Článok 3

Organizácia a orgány RZ

1.      Činnosť RZ sa riadi zásadami demokracie a delegovanej právomoci. Zástupcov do svojich orgánov ustanovuje a odvoláva na základe volieb. Rozhoduje prostá väčšina hlasov prítomných.

2.       RZ utvára zo svojej členskej základne Rodičovskú radu, ktorá rozhoduje vo veciach RZ a zabezpečuje realizáciu poslania a úloh RZ. RR zároveň schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky. Realizáciu rozhodnutí RR zabezpečuje Výkonný výbor a Revízor. RZ podľa potreby utvára komisie (stravovaciu, výchovnú atď.) alebo účelové skupiny rodičov, ktoré pomáhajú pri zabezpečovaní kultúrnych, športových a iných záujmových podujatí žiakov školy.

Rodičovská rada

3.      Najvyšším orgánom RZ je Rodičovská rada (ďalej aj RR).

4.      Rodičovskú radu tvoria zástupcovia všetkých tried, ktorí boli zvolení na schôdzach triednych rodičovských združení spravidla na prvom zasadnutí v septembri nového školského roka. Funkčné obdobie RR je 1 rok a končí zvolením novej RR.

5.      RR zasadá spravidla 4x v školskom roku. Zasadanie RR zvoláva predseda RZ. RR zvolá predseda RZ mimoriadne aj vtedy, ak o to požiada vedenie školy, triedne RZ alebo skupina rodičov vo veci, ktorá nestrpí odklad. Rozhodnutia RR sú záväzné pre všetkých členov RZ. Zo zasadania RR sa vyhotoví zápisnica v 2 exemplároch – pre RZ a pre vedenie školy.

Výkonný výbor a Revízor

6.      RR si zo svojich členov na prvom zasadaní vo funkčnom období volí svoj Výkonný výbor (ďalej aj VV), Revízora, prípadne zástupcov v iných orgánoch. Výkonný výbor tvorí predseda, tajomník a hospodár. Funkčné obdobie VV a Revízora je 1 rok.

7.      VV sa riadi stanovami a rozhodnutiami RR. VV podáva RR správu o činnosti združenia, správu o hospodárení, predkladá návrh rozpočtu organizácie, zabezpečuje spoluprácu s vedením školy, informuje riaditeľa školy o pripomienkach a návrhoch rodičov, v prípade potreby zabezpečí prizvanie pedagogických alebo nepedagogických pracovníkov na zasadnutie RR.

8.      Revízor kontroluje hospodárenie RZ, dodržiavanie stanov a minimálne 1x ročne vypracúva Správu o výsledku kontroly (Revíznu správu), ktorú predkladá novej RR na jej prvom zasadnutí v novom školskom roku. Týmto aktom končí aj jeho funkčné obdobie. Funkcia Revízora je nezlučiteľná s členstvom vo VV.

9.      Zástupcovia RZ v iných orgánoch sú členovia RZ zvolení Rodičovskou radou do Rady školy alebo iných orgánov, ktoré predpokladajú účasť zástupcov rodičov. Zvolení rodičia v predmetných orgánoch obhajujú záujmy RZ najmä vo vzťahu k systému výchovy a vzdelávania detí a informujú RR a VV o obsahu a priebehu týchto rokovaní.

10.  Štatutárnymi orgánmi RZ je predseda a hospodár, ktorí konajú samostatne.

Triedne rodičovské združenia

11.  Triedne rodičovské združenia (ďalej aj TRZ) predstavujú hlavný článok organizačnej štruktúry RZ. Prerokúvajú aktuálne, ale i sporné otázky výchovy a vzdelávania a inú činnosť žiakov a rodičov jednotlivých tried.

12.  TRZ si volí svojho predsedu, ktorý sa stáva členom RR, podpredsedu, ktorý ho zastupuje v jeho neprítomnosti, a zapisovateľa, ktorý vyhotovuje zápisnice z každého zasadnutia TRZ. Predseda TRZ je povinný zúčastňovať sa zasadnutí RR alebo zabezpečiť účasť podpredsedu.

13.  TRZ sa konajú podľa potreby, spravidla 3x za školský rok. Voľba alebo uznesenie je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov.

Článok 4

Práva a povinnosti členov RZ

1.      Základné členstvo v RZ vzniká a obnovuje sa v každom novom školskom roku zaplatením členského príspevku podľa príslušných pravidiel uvedených v čl. 5. Členom RZ je jeden zákonný zástupca každého žiaka školy.

2.      Základné členstvo RZ oprávňuje člena:

-    voliť orgány RZ a byť do nich volení

-    vyjadrovať sa k práci školy

-    byť informovaní o práci RZ na škole

-    byť informovaní o riešení pripomienok rodičov k práci školy, ako aj o zámeroch vedenia školy a orgánov RZ týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu

3.      Rozšírené členstvo v RZ je limitované počtom skriniek umiestnených v budovách školy. Vznik tohto členstva je okrem zaplatenia príslušného členského podmienený schválením VV RZ, pokiaľ to kapacity povoľujú.

4.      Prednostné právo na rozšírené členstvo majú členovia rozšíreného členstva z predošlého roku za podmienky uhradenia členského príspevku v stanovenej lehote. Po tomto termíne im nárok na prednostné právo odpadá.

5.      Rozšírené členstvo RZ oprávňuje člena:

-          na všetky práva uvedené v základnom členstve

-          používať pridelenú skrinku v danom roku členstva

6.      Členovia RZ (obe členstvá) sú povinní:

-    zúčastňovať sa rokovaní triednych RZ a rokovaní orgánov RZ, do ktorých boli zvolení

-    dodržiavať tieto stanovy

7.      Členstvo v RZ zanikne ukončením dochádzky žiaka do ZŠ alebo nezaplatením členského príspevku (v plnej výške) na príslušný školský rok do termínu stanoveného RR RZ pre príslušný rok.

Článok 5

Hospodárenie rodičovského združenia

1.      Príjmy RZ tvoria členské príspevky, výnosy z akcií združenia, výnosy z jeho majetku, dobrovoľné príspevky a dary členov nad rámec povinných príspevkov vrátane sponzorstva, účelové príspevky a dary, podiel zo zaplatenej dane a pod.

2.      O výške členských príspevkov rozhoduje RR na svojom prvom zasadaní v novom školskom roku, ktoré uvedie do zápisu.

3.      Termín uhradenia členského príspevku stanoví RR na svojom prvom zasadaní, ktorý je záväzný pre obe členstvá. Po tomto termíne zaniká rozšírené členstvo aj akékoľvek nároky na rozšírené členstvo a členský príspevok základného členstva v RZ sa navyšuje o 100% stanovenej výšky príslušného členstva pre daný rok. Pre stanovenie úhrady je rozhodujúci dátum pripísania prostriedkov na účet RZ.

4.      Dobrovoľné účelové príspevky a dary sú také materiálne alebo finančné prostriedky, ktoré darca venuje s udaním účelu daru (napr. nákup športových potrieb).

5.      Finančné prostriedky sa ukladajú na účet v peňažnom ústave. Podpisové právo má predseda a hospodár.

6.      Výdavky RZ musia byť spojené s činnosťou RZ a v súlade s poslaním RZ podľa čl. 2.

7.      RZ hospodári s finančnými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet RZ na príslušný školský rok, jeho zmeny a správu o hospodárení schvaľuje RR. O zmene rozpočtu do 600,- € môže medzi zasadnutiami rady rozhodnúť aj výbor. O vykonanej zmene je výbor povinný informovať RR na jej najbližšom zasadnutí.

8.      Správu a evidenciu finančných prostriedkov vykonáva RZ prostredníctvom svojho hospodára, ktorý zodpovedá za správu finančných prostriedkov, na základe rozhodnutí RR, VV a v súlade s rozpočtom uskutočňuje výdaj finančných prostriedkov, vedie evidenciu príspevkov členov, evidenciu majetku RZ, vyhotovuje prehľady čerpania rozpočtu a správu o hospodárení.

9.      Kontrolným orgánom je Revízor, ktorý vyhotovuje revíznu správu.

Článok 6

Zánik rodičovského združenia

10.  RZ zaniká na základe rozhodnutia Rodičovskej rady, pričom takýto názor musí vysloviť nadpolovičná väčšina prítomných členov RR.

11.  Pri zániku RZ určí RR likvidačnú komisiu (skupinu rodičov – členov RR), ktorá vykoná zúčtovanie majetku RZ, sústredí finančné prostriedky, vyrovná všetky záväzky a dlhy, zabezpečí odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku ostatným združeniam podľa ich záujmu alebo ich odovzdá škole na výchovno-vzdelávacie účely.

12.  RZ sa môže zlúčiť s iným RZ. V tom prípade prechádza všetok majetok, finančné prostriedky a doklady na RZ, s ktorým sa pôvodné RZ zlúčilo, protokolárnym zápisom.

13.  Zánik RZ bude oznámený MV SR do 15 dní od ukončenia likvidácie.

14. Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa rušia Stanovy registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 8.11.2007 pod č. VVS/1-900/90-31035.

Najbližšie aktivity

  • Nenašli sa žiadne záznamy
Zobraziť viac

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.