Rada školy

Predseda Rady školy:

Mgr. Lucia Barkolová – zástupca pedagogických pracovníkov

Podpredseda:

Mgr. Viera Kubová – zástupca pedagogických pracovníkov

Členovia:


Pužar Karol – zástupca prevádzkových pracovníkov 
Karolína Lupták Sigmundová, MSc. – zástupca zriaďovateľa školy, MČ Bratislava–Ružinov 
JUDr. Michaela Biháryová – zástupca zriaďovateľa školy, MČ Bratislava–Ružinov 
Mgr. Martin Ferák– zástupca zriaďovateľa školy, MČ Bratislava–Ružinov 
Ing. Monika Ďurajková - zástupca zriaďovateľa školy, MČ Bratislava–Ružinov 
Ing. Andrea Gbelská - zástupca rodičov 
Ing. Marian Benko - zástupca rodičov 
Ing. Alena Hatalová  – zástupca rodičov
Mgr. Lucia Barkolová – zástupca rodičov

ŠTATÚT RADY ŠKOLY PRI ZŠ NEVÄDZOVÁ 2, 821 01 BRATISLAVA

V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento štatút rady školy.

Základné ustanovenie

Článok 1

(1) Rada školy sa zriaďuje pri Základnej škole Nevädzová 2 v Bratislave (ďalej RŠ), (určenej podľa § 14 ods. 6 písm. a, b zákona NR SR zákona č. 596/2003 Z. z.).

(2) Sídlo Rady školy je zhodné so sídlom školy , pri ktorom je zriadená.

(3) Štatutárnym orgánom Rady školy je predseda Rady školy, ktorý riadi činnosť Rady školy a koná v jej mene.

Pôsobnosť a poslanie Rady školy

Článok 2

(1) Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.

(2) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Činnosť Rady školy

Článok 3

(1) Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

(2) Rada školy

a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy

b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy,

c) navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy, podľa § 3 ods. 8 písm. b až d zákona 596/2003 Z. z. a návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona č 596/2003 Z. z. a to najmä

1. K návrhu na počty prijímaných žiakov.

2. K návrhu na úpravu v učebných plánoch, a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch.

3. K informáciám o pedagogicko - organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

4. K správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy.

5. K návrhu rozpočtu.

6. K návrhu na vykonávanie hospodárskej činnosti školy.

7. K správe o výsledkoch hospodárenia školy.

K uvedeným písomným materiálom sa Rada školy vyjadruje i per rollam – teda ich rozposlaním cez e-maily všetkým členom bez zvolania formálnej porady.

(3) Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy

a) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania. Potrebný je nadpolovičný počet hlasov všetkých členov RŠ.

b) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy; zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom Rady školy.

Zloženie Rady školy

Článok 4

(1) Rada školy má 11 členov.

(2) Členmi Rady školy sú

4 zvolení zástupcovia rodičov,

2 zvolení pedagogickí zamestnanci,

1 zvolený nepedagogický zamestnanec,

4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy - Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov,

 

Spôsob voľby členov Rady školy

Článok 5

(1) Voľba zástupcov rodičov do Rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.

(2) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do Rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

(3) Voľba zástupcov nepedagogických pracovníkov do Rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.

(4) Členovia Rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie.

Členom Rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(5) Členstvo v Rade školy zaniká

a) uplynutím funkčného obdobia,

b) vzdaním sa členstva,

c) odvolaním zvoleného člena podľa § 25 ods. 5 a 6 zákona 596/2003 Z. z.

d) obmedzením, alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,

e) ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy,

f) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,

g) ak člen Rady školy vyhrá výberové konanie na miesto riaditeľa školy, alebo jeho zástupcu,

h) úmrtím.

Pravidlá rokovania Rady školy

Článok 6

(1) Ustanovujúce zasadnutie Rady školy zabezpečuje zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom školy.

(2) Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu Rady školy a podpredsedu Rady školy.

(3) Predsedu a podpredsedu Rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov Rady školy.

(4) Predsedu Rady školy Rada školy odvolá, ak

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

b) o to sám požiada.

(5) Predsedu Rady školy môže Rada školy odvolať, ak

a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. alebo štatútom Rady školy,

(6) Rada školy je uznášania schopná, (okrem Článku 3, ods. 3), ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

(7) Na platné uznesenie Rady školy (okrem Článku 3, ods. 3) je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.

(8) Rada školy sa schádza podľa potreby.

(9) Rada školy prizýva na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa zástupcu zriaďovateľa a zástupcu krajského školského úradu. Prizvaní zástupcovia majú hlas poradný.

(10) Nová Rada školy musí byť zvolená najneskôr do 10 dní pred skončením funkčného obdobia Rady školy.

Práva a povinnosti člena Rady školy

Článok 7

(1) Člen má právo:

a) voliť a byť volený,

b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu Rady školy,

c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania Rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

d) hlasovať ku všetkým uzneseniam Rady školy,

e) predkladať na rokovanie Rady školy vlastné námety prípadne materiály.

(2) Člen Rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí.

Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie si povinností člena Rady školy podľa tohto štatútu.

(3) V prípade pozastavenia členstva v RŠ (podľa §25 odst.13 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve – deň doručenia prihlášky člena RŠ do výberového konania na funkciu riaditeľa školy do ukončenia výberového konania)  sa bude výberové konanie realizovať kooptovaním „náhradníka“ do Rady školy, ktorý sa pri voľbe členov umiestnil na najvyššom mieste v poradí nezvolených kandidátov.

(4) V prípade zániku členstva v RŠ sa uskutočnia doplňujúce voľby na

zvyšok funkčného obdobia. Predseda Rady školy požiada riaditeľa školy o vytvorenie podmienok na uskutočnenie doplňujúcich volieb.

(5) Člen Rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Povinnosti predsedu Rady školy

Článok 8

(1) Predseda Rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť Rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach Rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

(2) Za predsedu Rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(3) Predseda Rady školy predloží na najbližšom zasadnutí návrh štatútu Rady školy na schválenie.

(4) Predseda Rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze Rady školy.

(5) Predseda Rady školy zvolá Radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov Rady školy alebo riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, Radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.

Vzťahy Rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

Článok 9

(1) Predseda Rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

(2) Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá Rade školy príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

Záverečné ustanovenia

Článok 10

Finančné zabezpečenie Rady školy

(1) Rada školy nemá vlastný majetok.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní Rady školy a od tohoto dňa nadobúda účinnosť.

V Bratislave 3. september 2012
Dátum schválenia: 3. september 2012

PhDr. Dagmar Zlatošová, PhD.

predseda Rady školy

Dátum doplnenia: 4. marec 2014 

 

Najbližšie aktivity

  • Nenašli sa žiadne záznamy
Zobraziť viac

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.